Parted Magic 2018.04.30

Parted Magic 2018

 Parted Magic 2018.04.30 Parted Magic là một giải pháp quản lý đĩa cứng hoàn chỉnh. PartedMagic có các công cụ để hoàn thành công việc. Với Trình...