Tails 3.7

Tails 3.7 –  Sử dụng Internet ẩn danh Tails là một hệ thống trực tiếp nhằm bảo vệ quyền riêng tư và ẩn danh của bạn. Nó...